Regulamin

Regulamin Serwisu ogloszenia.wolsztyn24.pl

§ 1

Podstawowe definicje

1. Właściciel Serwisu - Damian Sarbak prowadzący przedsiębiorstwo Presstu.pl i NIP: 9231639540, ul. Gajewskich 1c/9, 64-200 Wolsztyn. Kontakt z Serwisem możliwy pod adresem: ogloszenia@wolsztyn24.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

2. Serwis - platforma internetowa online dostępna w domenie ogłoszenia.wolsztyn24.pl, prowadzona przez Właściciela Serwisu.

3. Gość Serwisu – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, która nie posiada konta w Serwisie.

4. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która po zalogowaniu do konta korzysta z Serwisu.

5. Użytkownik Profesjonalny – Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który korzysta z Serwisu, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. W dalszej części Regulaminu odniesienia do Użytkownika mają zastosowanie również do Użytkownika Profesjonalnego, chyba że Regulamin stanowi odmiennie.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin kompleksowo określający zasady korzystania z Serwisu.

§ 2

Postanowienia  wstępne

1. Każdy Gość i Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady rejestracji, publikacji ogłoszeń i nabywania usług odpłatnych, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego.

2. Właściciel Serwisu nie jest stroną transakcji. Wszelkie działania, rozliczenia i dostawy podejmowane przez Użytkowników Serwisu, w tym między Użytkownikami, są podejmowane przez nich na ich ryzyko i odpowiedzialność.

3. Ogłoszenia i komentarze są zamieszczane w Serwisie w sposób automatyczny – Właściciel Serwisu nie weryfikuje ich treści. Całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za treść ogłoszeń i komentarzy ponosi publikujący je Użytkownik.

4. Goście Serwisu mogą korzystać z Serwisu w ograniczonym zakresie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

5. Wszelkie treści publikowane w Serwisie, w tym ogłoszenia i komentarze, w tym: teksty, grafiki, fotografie oraz materiały filmowe,  stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Właściciela Serwisu, Użytkowników lub osób trzecich. Wykorzystywania tych treści w jakikolwiek sposób, bez pisemnej zgody osób lub podmiotów uprawnionych jest zabronione. Zabrania się jakiegokolwiek zbierania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych lub w jakikolwiek inny sposób.

6.  Wykorzystywanie oznaczeń Serwisu bez zgody Właściciela Serwisu jest zabronione.

7. Serwis umożliwia publikację i przeglądanie ogłoszeń, a także umieszczanie komentarzy.

8. Właściciel Serwisu dołoży najwyższej staranności, w celu zapewnienia działania Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzegając jednak sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w tym: przerw technicznych w czasie których określone funkcjonalności Serwisu i usługi świadczone przez Właściciela Serwisu mogą być ograniczone lub niedostępne, przerw spowodowanych awarią techniczną, w tym z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Właściciel Serwisu w wyniku którego większość lub wszyscy Użytkownicy: nie mogą uzyskać dostępu do Serwisu lub podstawowe funkcje Serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, w szczególności dotyczy to niemożliwości zamieszczania, wyświetlania, odświeżania lub promowania ogłoszeń. W sytuacji wystąpienia awarii technicznej Właściciel Serwisu przedłuży czas emisji ogłoszeń aktywnych w okresie wystąpienia awarii technicznej o czas trwania tej awarii. Czas trwania awarii technicznej będzie liczony od rozpoczęcia wystąpienia awarii. Przedłużenie emisji będzie liczone od momentu, w którym emisja zakończyłaby się na normalnych zasadach (okres przedłużenia będzie dodawany na koniec czasu emisji danego ogłoszenia w normalnym trybie).

9. Adresy IP użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych i nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników. Adresy IP wykorzystywane są również w celu diagnozowania działania serwerów oraz ewentualnych nadużyć i naruszeń bezpieczeństwa.

§ 3

Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika

1. Warunkiem uzyskania pełnej możliwości korzystania z Serwisu jest zarejestrowanie przez Gościa konta i korzystanie z Serwisu jako zalogowany Użytkownik.

2. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prawo utworzenia konta posiada jedynie osoba umocowana przez taki podmiot do działania.

3. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja posiadania przez Użytkownika dodatkowego konta wykorzystywanego dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość weryfikacji, w tym usunięcia dodatkowych kont, w przypadku, braku potwierdzenia zaistnienia okoliczności opisanych w pkt. 3.

5. Celem zarejestrowania konta, Gość:

a) jest obowiązany do przeczytania Regulaminu oraz aktualnego cennika i akceptacji ich postanowień,

b) wypełnia formularz rejestracyjny lub uwierzytelnia się za pośrednictwem usługodawcy zewnętrznego – Google.

6. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności (dostępnej pod adresem  https://presstu.pl/polityka-prywatnosci) .

7. Po wypełnieniu  formularza rejestracyjnego, Serwis wysyła automatycznie, na adres email wskazany przez Użytkownika: potwierdzenie rejestracji konta,  aktualną treść Regulaminu oraz link do aktywacji konta. Kliknięcie w link aktywacyjny kończy proces rejestracji konta i jednocześnie stanowi moment zawarcia między Użytkownikiem, a Właścicielem Serwisu umowy o prowadzenie konta. Link służący do aktywacji konta wygasa po 3 dniach.

8. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie, w konsekwencji konto użytkownika zostaje usunięte z Serwisu. Usunięcie konta jest możliwe przez wybranie stosownej opcji po zalogowaniu lub przez przesłanie Właścicielowi Serwisu stosownego oświadczenia. Usunięcie konta jest równoznaczne z usunięciem wszelkich związanych z nim danych Użytkownika z Serwisu.

9. Usunięcie konta przez Użytkownika powoduje automatyczne rozwiązanie wszelkich innych umów łączących Właściciela Serwisu z Użytkownikiem (dotyczących usług świadczonych w ramach Serwisu). Płatności uiszczone do tego czasu przez Użytkownika Serwisu, tytułem wykupu usług, które z uwagi na usunięcie konta nie będą wykonane, nie podlegają zwrotowi.

10. Właściciel Serwisu może rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik mimo wezwania go przez Właściciela Serwisu do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania. W takim przypadku zastosowanie ma zasada opisana w ust. 9.

11. Użytkownik zapewnia i oświadcza, że dane podawane w procesie rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu są prawdziwe, poprawne, aktualne oraz, że posiada on tytuł prawny do korzystania z nich. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych przy każdej ich zmianie. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów.

12. Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia i oświadcza, że jest należycie umocowana do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Użytkownika.

13. Zachowanie danych dostępu do konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie jest obowiązkiem Użytkownika. W przypadku pozyskania przez osoby trzecie dostępu do konta, obowiązkiem Użytkownika jest zmiana haseł dostępowych oraz zawiadomienie o tym fakcie Właściciela Serwisu.

14. Właściciel Serwisu posiada nieprzemijające prawo dokonywania weryfikacji tożsamości Użytkownika Serwisu oraz prawdziwości podanych przez niego w Serwisie danych i może to prawo realizować w każdym czasie. Negatywna weryfikacja opisanych wyżej danych uprawnia Właściciela Serwisu do usunięcia konta z Serwisu. W takim przypadku, zastosowanie ma zasada opisana w ust. 9.

15. Użytkownik działający jako konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Właścicielem Serwisu odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres Właściciela Serwisu. Odstąpienie od umowy usługi konta skutkuje wygaśnięciem wszelkich pozostałych umów łączących Właściciela Serwisu z Użytkownikiem.

16. Użytkownik Profesjonalny ma prawo rozwiązać umowę usługi konta, w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, o których Użytkownik zostanie poinformowany przez Właściciela Serwisu. Wówczas, w celu rozwiązania umowy w zakresie usługi konta, Użytkownik Profesjonalny powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian Regulaminu powiadomić o tym Właściciela Serwisu. Rozwiązanie w powyższym trybie umowy w zakresie usługi konta, odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika Profesjonalnego o zmianach Regulaminu, chyba że Użytkownik Profesjonalny w sposób wyraźny z takiego powiadomienia zrezygnuje lub złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie albo podejmie wyraźne działanie w Serwisie, potwierdzające akceptację nowej treści Regulaminu.

§ 4

Publikacja ogłoszeń

1. Użytkownik może opublikować ogłoszenie w Serwisie po wypełnieniu formularza dostępnego po zalogowaniu się do konta.

2. Ogłoszenie opublikowane w sposób wskazany w pkt. 1 jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Ogłoszenie zawiera formularz kontaktowy, który umożliwia Użytkownikom i Gościom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym ogłoszenie, w tym przesłanie mu wiadomości. Od decyzji Użytkownika zależy, czy w treści ogłoszenia będzie dostępny dla innych Użytkowników Serwisu jego numer telefonu.

3. Publikacją ogłoszenia, Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także u partnerów Właściciela Serwisu za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Udzielenie licencji jest warunkiem koniecznym dla pełnego korzystania z Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega i informuje, że ze względu na specyfikę sieci Internet, nie ma i nie będzie on miał w przyszłości, pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za działania osób trzecich, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania ogłoszeń przez takie osoby na innych stronach www i portalach nie mających związku z Serwisem.

4. Każde ogłoszenie winno spełniać wymogi Regulaminu, w tym być zgodne z prawdą, jednoznaczne i zrozumiałe oraz spełniać wymogi techniczne określone przez Właściciela Serwisu. Użytkownik może nadawać ogłoszeniu dowolną treść, działając jednak w granicach prawa i z zachowaniem zasad Regulaminu, w  tym w szczególności opisanych w § 5 ust. 1 oraz z uwzględnieniem, że:

a) językiem ogłoszeń jest język polski, przy czym w kategorii „Praca”  oraz „Usługi i Firmy” ogłoszenie może być  uzupełniająco sporządzone w języku obcym;

b) ogłoszenie nie może zawierać: słów powszechnie uznanych za wulgarne, treści obraźliwych, treści erotycznych, elementów mowy nienawiści, nawoływania do popełniania czynów zabronionych;

c) Użytkownik wskaże dla przedmiotu kategorię i podkategorię tematyczną, do której ogłoszenie zostanie przypisane;

d) Użytkownik wskaże:

- cenę za oferowany przedmiot, wyrażając ją w PLN lub informację, że przedmiot jest oferowany za darmo,

- możliwość/brak możliwości negocjacji ceny,

- możliwość/brak możliwości zamiany na inny przedmiot;

(niniejsze postanowienie nie dotyczy ogłoszeń w kategoriach „Praca” oraz „Usługi i Firmy” dla których wskazanie wynagrodzenia nie jest elementem obowiązkowym ogłoszenia).

5. Użytkownik jest obowiązany:

- do wskazania stanu przedmiotu (nowy lub używany) za wyjątkiem ogłoszenia w kategoriach „Praca” oraz „Usługi i Firmy” ,

- sformułować treść ogłoszenia precyzyjnie i zrozumiale, w sposób niewprowadzający w błąd,

- tworzyć ogłoszenie jedynie odnoszące się do przedmiotu znajdującego się w posiadaniu  Użytkownika i znajdującego się na terytorium Polski (za wyjątkiem ogłoszenia w kategoriach „Praca” oraz „Usługi i Firmy”,

- stosować zasadę, że jedno ogłoszenie dotyczy jednego przedmiotu, 

- nie zamieszczać w treści ogłoszenia: reklam lub jakichkolwiek innych treści promocyjnych , adresów stron internetowych oraz innych elementów prowadzących Użytkowników do serwisów świadczących podobne usługi jak Właściciel Serwisu (tj. serwisów publikujących oferty lub ogłoszenia pochodzące od użytkowników sieci Internet).

6. Oferty należy zamieszczać tylko w działach tematycznie im odpowiadających. Jeśli Serwis nie posiada działu odpowiadającego przedmiotowi, ogłoszenie należy zamieścić w dziale "Pozostałe" oraz przekazać Właścicielowi Serwisu sugestie na temat wprowadzenia nowego działu branżowego.

7. Publikacja ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, uprawnia Właściciela Serwisu do przeniesienia do innej kategorii.

8. W ramach ogłoszenia Użytkownik otrzymuje:

a) możliwość dołączenia 3 zdjęć oferowanego przedmiotu,

b) nieograniczoną objętość ogłoszenia (dowolna ilość znaków),

c) możliwość pogrubienia, podkreślenia, zwiększania czcionki itp w treści ogłoszenia, która podkreśla, że jest ono ważniejsze od innych i znacznie lepiej widoczne,

d) klikalny adres strony WWW podanej w treści ogłoszenia, umożliwiający bezpośrednie przejście do zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia.

§ 5

Treść ogłoszenia i obowiązki Użytkownika.

1. Przedmiotu ogłoszenia nie może stanowić ogłoszenie: niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, wprowadzające w błąd lub zawierające informacje nieprawdziwe, towarzyskie, matrymonialne lub seksualne, dot. przedmiotu którego posiadanie lub obrót nim są zakazane przepisami prawa, dot. przedmiotu pochodzącego z czynu zabronionego, dot. przedmiotu co do którego toczy się spór cywilny lub administracyjny (w tym sądowy), dot. przedmiotu objętego postępowaniem egzekucyjnym, upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, dotyczące wydarzenia zakazanego lub niedozwolonego przepisami prawa, nawołujące do nienawiści, naruszające prawa autorskie lub własności intelektualnej, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich,  oraz stanowiące formę poszukiwania przedmiotu (wyjątkiem od ostatniego we wskazań są kategorie „Praca” oraz „Usługi i Firmy”).

2. Właściciel Serwisu jest uprawniony do usuwania z Serwisu ogłoszeń nie spełniających wskazanych w ust. 1 reguł oraz do informowania organów państwowych o podejrzeniu możliwości naruszenia prawa.

3. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość zgłoszenia Właścicielowi Serwisu, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego, treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, a rozpowszechnianych z wykorzystaniem Serwisu. Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające Właściciel Serwisu  dokonanie weryfikacji zgłoszenia nadużycia, w tym w szczególności wskazać: dane ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem.

4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia konta Użytkownika Serwisu w razie naruszenia przez niego reguł opisanych w ust. 1. Zawieszenie konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu.

5. Publikacja ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatna. Czas publikacji ogłoszenia jest zależny od decyzji Użytkownika Serwisu, przy czym maksymalny okres publikacji wynosi 90 dni. Użytkownik ma prawo odnowienia ogłoszenia na kolejny okres publikacji.

6. Ogłoszenie może być w każdym momencie edytowane i usunięte przez Użytkownika Serwisu.

7. Ceny dodatkowych usług w Serwisie zostały zawarte w cenniku, są wyrażone w PLN i zawierają podatek VAT. Użytkownik będzie na bieżąco informowany o wszelkich ewentualnych opłatach.

8. Płatności są regulowane przez Użytkownika za Pośrednictwem przelewów bankowych lub kodów SMS. Właściciel Serwisu nie odpowiada za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.

9. Właściciel Serwisu zapewnia możliwość wystawienia za wykonane usługi rachunku w formie elektronicznej. Na wyraźne życzenie Użytkownika możliwe jest wystawienie rachunku w formie papierowej. Wybór rachunku papierowego wyklucza możliwość otrzymania rachunku w formie elektronicznej.

§ 6

Promowanie ogłoszeń

1. Promowanie przez Użytkownika ogłoszenia w Serwisie jest możliwe po wykupieniu przez niego stosownej usługi, zgodnie z cennikiem publikowanym w Serwisie.

2. Warunkiem uruchomienia usługi promowania jest jej opłacenie przez Użytkownika. Aktywacja promowania jest możliwa tylko w momencie publikacji ogłoszenia i nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności Użytkownika na rachunku Właściciela Serwisu lub po wykupieniu usługi za pośrednictwem kodu SMS.

3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność promowania.

4. Opłata za promowanie jest jednorazowa i w pełnej wysokości. Wcześniejsze zakończenie publikacji ogłoszenia nie wpływa na jej wysokość i żadna część opłaty nie będzie w takim przypadku zwracana Użytkownikowi.

§ 7

Oceny i komentarze

1. Serwis posiada system ocen i komentarzy, umożliwiając Użytkownikowi ocenę transakcji  i Użytkownika, z którym została przeprowadzona.

2. Treść komentarza jest widoczna wyłącznie dla Użytkownika, któremu została wystawiona w ramach jego konta. W pozostałym zakresie komentarze opisowe pozostają ukryte i stanowić będą pomocniczą rolę, w celu weryfikacji przez Właściciela Serwisu działań Użytkowników.

3. Ocena i komentarz w swojej treści musi mieścić się w granicach prawa i powszechnie obowiązujących norm obyczajowych. Treść komentarza podlega takim samym zasadom i obostrzeniom jak treść ogłoszenia.

4. Właściciel Serwisu uprawniony jest do nieuwzględnienia danej oceny Użytkownika lub usunięcia komentarza w całości lub części, gdy ocena lub komentarz:

- dotyczy Użytkownika innego niż oceniany,

- została wystawiona przez Użytkownika (w tym z innego konta używanego przez Użytkownika dla samego siebie lub przez osoby związane z Użytkownikiem),

- narusza w inny sposób Regulamin.

5. Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję, na zasadach wskazanych w § 4 ust. 3 Regulaminu, w zakresie treści komentarza, przy czym momentem udzielenia tej licencji jest publikacja komentarza.  

§ 8

Zasady reklamacji

1. Jakiekolwiek nieprawidłowe działanie Serwisu należy zgłaszać Właścicielowi Serwisu przez formularz kontaktowy lub na adres email Właściciela Serwisu.

2.  Użytkownik ma prawo złożyć reklamację na działanie Serwisu, w trybie wskazanym w ust. 1. Reklamacja powinna obejmować: dane personalne zgłaszającego, adres email, numer ogłoszenia, opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, a także żądanie związane z reklamacją.

3. Właściciel Serwisu rozpozna reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje Użytkownika o wyniku przeprowadzonego postępowania w formie korespondencji email.

§ 9

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Użytkownik będący konsumentem dysponuje uprawnieniami do pozasądowych sposobów rozwiązania sporów, w tym:

- zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL,

- na podstawie procedur krajowych.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad, w tym:

- zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn funkcjonalnych, prawnych lub technicznych i mogą dotyczyć również zmiany sposobu naliczania opłat,

- Użytkownik zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu, która będzie widoczna po zalogowaniu się na konto,

- zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Właściciel Serwisu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania Regulaminu w Serwisie, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują inne terminy (termin ten nie dotyczy sytuacji gdy Właściciel Serwisu podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu na podstawie którego jest zobowiązany do zmiany Regulaminu lub natychmiastowa zmiana jest konieczna by chronić Użytkowników przed internetową działalnością przestępczą, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych),

- zmiany Regulaminu nie będą prowadziły do pozbawienia lub ograniczenia praw Użytkownika, w tym związanych z nabytymi  wcześniej przez niego usługami.

2. Brak akceptacji zmian treści Regulaminu przez Użytkownika uniemożliwia dalsze korzystanie z konta i prowadzi do rozwiązania umowy o prowadzenie konta.

3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo wprowadzenia do Serwisu nowych usług i modyfikacji usług już świadczonych.

4. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a Właściciel Serwisu  jest prawo polskie, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

5. Każdy Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych. Wiąże się to z rezygnacją z korzystania z Serwisu i rozwiązaniem umowy z Właścicielem Serwisu.

6. Spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciel Serwisu będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Właściciela Serwisu.